Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

Proiectul SOLIDARI PENTRU UN VIITOR MAI BUN privind implementarea Schemei de minimis „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale” se va desfasura in regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia (judetele: Giurgiu, Teleorman, Prahova, Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea). Acesta vizeaza acordarea de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale, inclusiv de intreprinderi sociale de insertie.

Scopul urmarit fiind, pe langa acordarea de sprijin pentru infiintare, consolidarea capacitatii acestora de a functiona intr-o maniera auto sustenabila. Intreprinderile sociale vizate a fi infiintate in cadrul proiectului sunt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, intreprinderi organizate independent de sectorul public si care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Aceste intreprinderi contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane apartinând unor grupuri vulnerabile in activitati cu caracter social si economic, facilitând accesul tuturor la resursele si serviciile comunitatii. Conform Legii economiei sociale, aceasta contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor apartinând grupului vulnerabil, prevazut de legea mentionata, in activitati cu caracter social si/sau activitati economice, facilitând accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii.

Economia sociala se bazeaza pe urmatoarele principii: a) prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului; b) solidaritate si responsabilitate colectiva; c) convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati; d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate; e) caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; f) personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice; g) alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivitati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor. Infiintarea unor intreprinderi sociale va contribui la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea serviciilor locale. Valoarea adaugata generata de proiect pe termen lung se transpune in cresterea nivelului calitativ si cantitativ al economiei sociale, prin cresterea nivelului de competente pe care membrii grupului tinta le detin si pe care le convertesc in valoare adaugata la locul de munca in cadrul unei intreprinderi sociale si/sau in cadrul comunitatii.

Proiectul isi propune sa genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltarii culturii antreprenoriatului social – atat prin elementele de formare si consiliere pentru cei 120 de membrii ai grupului tinta cat si prin cele 21 de noi Intreprinderi sociale dezvoltate in regiuniile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia. Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de masuri de informare cu privire la conceptul de economie sociala cu aproximativ 900 de persoane (participanti la cele 12 evenimente de informare si promovare), cresterea numarului de persoane care detin competente in antreprenoriat social cu 120 persoane din grupul tinta reprezinta valori adaugate concrete si certe generate de proiect.

In acelasi timp, infiintarea a 21 de intreprinderi sociale, crearea a 105 noi locuri de munca, reducerea saraciei pe baza faptului ca cei care vor beneficia de un loc de munca vor avea un venit decent reprezinta valori adaugate certe generate de actualul proiect si implicit de structura parteneriala.

Proiectul vizeaza si contribuie in mod direct prin activitatile si rezultatele asumate la realizarea obiectivului specific (O.S.) 4.16: “Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto sustenabila”, vor fi sustinute in cadrul proiectului urmatoarele tipuri de actiuni: Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale, in cadrul proiectului vor fi infintate 21 de intreprinderi sociale atestate conform legii 219/2015, se vor infiinta cel putin 3 (din cele 21) Intreprinderi Sociale de insertie certificate prin obtinerea Marcii sociale, conform legii 219/2015 acestea vor avea, permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinând grupului vulnerabil, contribuind astfel si la accesibilizarea locurilor de munca pentru persoanele din grupul vulnerabil. Implementarea unei campanii de informare si constientizare a oportunitatii, privind conceptul de economie sociala si a antreprenoriatului social la nivelul celor doua regiuni vizate de proiect, se vor realiza 12 evenimente de promovare si informare, cate 6 in fiecare regiune. Evenimente unde vor fi prezentate pe larg conceptul de economie sociala, antreprenoriat social si responsabilitate sociala pentru cel putin 900 de persoane, participanti la acestea. Parteneriatul ce implementeaza acest proiect va facilita si sustine intreprinderile sociale nou create de a incheia parteneriate cu actori relevanti de pe piata muncii / din sistemul de asistenta sociala/ din administratia locala sau centrala in vederea implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile precum si gasirea de solutii de finantare pentru acestea (atragere de donatori/invesitori/noi parteneri/obtinere de fonduri neramursabile, etc).

Parteneriatul dintre cele trei entitati se justifica prin complexitatea proiectului si prin aria mare de acoperire, acesta adresandu-se regiunilor de dezvoltare Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, care cuprind judetele: Giurgiu, Teleorman, Prahova, Arges ,Calarasi, Dambovita, Ialomita, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea. Activitatile fiind impartite intre parteneri astfel incat, prin experienta si expertiza dobandita de acestia, de expertii acestora prin participarea la programe de finantare europene, know-how acumulat si aplicarea principiului lectii invatate vor sta la baza elaborarii unor strategii durabile astfel incat sa asigure atat succesul in implementare cat mai ales in sustenabilitatea pe termen indelungat precum si valorii adaugate pentru economia sociala si piata muncii din regiunile de implementare cat si a persoanelor din grupului tinta ce vor participa la activitatile de informare, consiliere, formare profesionala si infiintare intreprinderi sociale.

Cele trei entitati care fac obiectul acestui parteneriat sunt Hidro Constructia Arges SA, Asociatia EUROCLASSTRAINING si Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti. Acestea conform Acordului de Parteneriat si a conditiilor din GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16 vor fi implicate in cel putin o activitate relevanta in cadrul proiectului conform expertizei si experientei fiecareia. In acest scop au fost atasate prezentei Cereri de Finantare documente suport care sa ateste expertiza acestora in domeniile de activitate relevante ce le vor implementa in cadrul proiectului.

Hidro Constructia Arges SA – Solicitant / Liderul de parteneriat, este implicata in urmatoarele activitati:

 • Management proiect coordonand si monitorizand implementarea tuturor activitatilor si realizand achizitiile de tip FEDR, asigurand si masurile obligatorii de informare si publicitatea ale proiectului

 • Etapa I – Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderisociale prin organizare Evenimente de informare privind economia sociala si promovare activitati de antreprenoriat social dezvoltate in cadrul proiectului. Va organiza procesul de selectie a planurilor de afaceri si Concursul in urma caruia vor fi alese 21 de dintre acestea in vederea acordarii ajutorului de minimis.

 • Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale prin acordarea de consiliere pentru infiintarea Intreprinderilor sociale, acordarea ajutorului de minimis pentru 9 intreprinderi sociale si monitorizarea acestora.

Societatea Hidro Constructia Arges SA, fosta AGROTUR CARISA 2006 SRL, a avut calitatea de Beneficiar in cadrul Contractului de finantare nr.4318/23.06.2014 semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. Obiectul contractului a fost acordarea unei finantari nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”. In vederea implementarii proiectului societatea a fost responsabila cu: planificarea detaliata a resurselor, coordonarea eficienta a activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite, respectarea graficului de activitati, analiza problemelor de management si gasirea unor solutii adecvate pentru rezolvarea problemelor aparute, asigurarea respectarii regulilor de identitate vizuala pentru proiect – activitati corespunzatoare managementului de proiect. Proiectul a fost implementat cu succes: au fost realizate achizitiile propuse prin proiect (echipamente, utilaje si servicii), bugetul proiectului a fost consumat in proportie de 100%, au fost recrutate si angajate 5 persoane din regiunea de implementare a proiectului (Sud Muntenia), au fost intocmite cereri de plata si de rambursare, rapoarte de progres. In perioada de sustenabilitate au fost intocmite rapoarte de durabilitate, monitorizarea proiectului incheindu-se in anul 2018. Pe parcursul celor 3 ani de monitorizare a fost mentinuta si dezvoltata activitatea firmei, a fost mentinut numarul de angajati, fiind indepliniti toti indicatorii asumati prin proiect.

Ajutorul financiar a fost obtinut in cadrul Schemei de ajutor de minimis aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.155/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. In calitate de Beneficiar, Solicitantul a aprofundat si aplicat regulile impuse de legislatia in vigoare pentru ajutorul de minimis in legatura cu conditiile de eligibilitate, plafoanele de finantare, categoriile de cheltuieli eligibile.

Experienta anterioara in implementarea unui proiect finantat din fonduri structurale a Solicitantului aduce PLUS VALOARE parteneriatului din prezentul proiect. Solicitantul, in calitate de lider de parteneriat, va exercita atributiile de management de proiect: planificare resurse, coordonare activitati, cu respectarea graficului de activitati propus prin proiect, realizare achizitii (echipamente IT, mobilier, materiale consumabile, servicii), urmarire executie bugetara. Activitati pentru care are expertiza necesara, ca urmare a coordonarii implementarii unui proiect finantat din fonduri structurale.

Implicarea Solicitantului in activitatea de implementare a planurilor de afaceri finantate prin Schema de minimis aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.772/03.08.2018 este sustinuta de experienta anterioara a acestuia in calitate de Beneficiar de ajutor de minimis.

Pentru a oferi un exemplu de buna practica, impartasind propria experienta in implementarea unui plan de afaceri cu finantare prin ajutor de minimis, Solicitantul a considerat oportun sa aplice pentru implementarea unui proiect in cadrul Apelului POCU 4.16 Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale.

Asociatia EUROCLASSTRAINING – Partener 1 este implicat in urmatoarele activitati:

 • Etapa I – Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale prin participare la Evenimente de informare privind economia sociala si promovare activitati de antreprenoriat social dezvoltate in cadrul proiectului. Selectare grup tinta, derularea programelor de formare (Antreprenor in economie sociala) pentru toti membrii grupului tinta al proiectului, organizare de work-shop-uri pentru absolventii cursurilor.

 • Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale prin acordarea de consiliere personalizata in antreprenoriat social si consiliere pentru infiintarea Intreprinderilor sociale, acordarea ajutorului de minimis pentru 7 intreprinderi sociale si monitorizarea acestora.

Asociatia EUROCLASSTRAINING are Autorizatie emisa de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Bucuresti pentru cursul Antreprenor in economia sociala.

Asociatia EUROCLASSTRAINING are Certificat de Acreditare pentru a presta Servicii de Informare si Consiliere, Seria B, Nr. 10/00283, eliberat de AMOFM Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 si ale Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatia EUROCLASSTRAINING are Certificat de Acreditare pentru a presta Servicii de Mediere a Muncii pe Piata Interna, Seria B, Nr. 10/00284 emis de AMOFM Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 si ale Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatia EUROCLASSTRAINING are profesionisti cu experienta de a lucra cu persoane cu dizabilitati, de implementare de programe sociale si de voluntariat, de scolarizare si calificare a persoanelor adulte, avand actiuni de informare si educare in vederea integrarii socio-profesionale a persoanelor cu dizabilitati si informarea consumatorului, avand echipe de consultanta, informare si traininguri, avand prerogative creerii de retele nationale si internationale. Membrii asociatiei sunt profesori de specialitate cu grade didactice II si I lucrand in invatamantul special de peste 15 ani, fiecare dintre acestia avand interactiune directa cu peste 100 de elevi cu dizabilitati in fiecare an. Asociata a implementat programe sociale si de voluntariat strangand fonduri pentru intrajutorarea persoanelor cu dizabilitati de aceste actiuni beneficiand un numar de 650 de persoane. Asociatia a format un numar de 324 de persoane cu dizabilitati din Romania in urmatoarele calificari: bucatari, ospatari, barmani, preparator produse din lapte, zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, lucrator in comert, notiuni fundamentale de igiena, auditor. Asociatia a mai format un numar de 325 de persoane adulte normale si in alte domenii de calificare cum ar fi: auditor in domeniul calitatii, managementul calitatii, implementare de audit, etc. Echipa de consultanta a informat si sustinut angajarea unui numar de 120 persoane cu dizabilitati in domeniile de calificare pe care acestia le-au obtinut in cadrul asociatiei prin parteneriate cu agenti economici.

Asociatia a sustinut si a integrat socio-profesional prin retelele nationale si internationale un numar 325 de persoane cu dizabilitati. Asociatia EUROCLASSTRAINING este cea care a elaborat proiectul de “Ateliere protejate” in reteaua scolara de invatamant special din Romania. In cadrul asociatiei militeaza ca voluntari profesori din Invatamantul Profesional Special din intreaga tara, avand parteneriate cu acestia, cu Directia Generala de Protectia Copilului si a persoanelor cu handicap.

Asociatia EUROCLASSTRAINING a incheiat o serie de parteneriate cu D.G.A.S.P., Agentia Nationala de Inspectii si Plati, Autoritatea Nationala de Calificare – Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor, Protectia Copilului, Asociatia Meseriasilor Romi din Romania, in special in vederea integrarii socio-profesionale a cetatenilor romani de etnie roma si insertia pe piata muncii a acestei categorii, precum si parteneriate cu Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti . Asociatia a depus pentru implementare cateva proiecte cu finantare din fondurile Uniunii Europene pentru a veni in sprijinul persoanelor cu dizabilitati, persoanelor defavorizate si a cetatenilor romi. Totodata, Asociatia EuroclassTraining a incheiat parteneriate cu GST – Grup de Sprijin Total din Romania din care fac parte numerosi specialisti si oameni de afaceri care se implica activ in implementarea si derularea de proiecte finantate din fondurile Uniunii Europene, proiecte strategice-nationale cu impact asupra unor domenii importante din economia Romaniei. Parteneriatele incheiate de Asociatia EuroclassTraining cu cele doua asociatii – Asociatia Meseriasilor Romi din Romania si Asociatia de Antreprenoriat Ferlena – Bucuresti, are la baza principiul egalitatii de sanse si principiul non-discriminarii si se realizeaza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta ce contravin Conventiei pentru apararea Drepturilor Omului si a Liberatilor Fundamentale adoptata la Roma la data de 4 noiembrie 1950 (Conventia Europeana a Drepturilor Omului) adoptata de statele membre ale Consiliului Europei in baza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului proclamata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la data de 10 decembrie 1948, Conventie ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994.

In perioada 2009-2011 Asociatia EUROCLASSTRAINING a calificat un numar de 6500 persoane in domeniul alimentatiei publice pentru calificarea ospatar (chelner) din cadrul centrelor SC OMV ROMANIA MINERALOEL SRL.

Asociatia EUROCLASSTRAINING incepand cu anul 2014, in parteneriat cu diverse societati comerciale si asociatii, a implementat un numar de patru proiecte finantate din fondurile Uniunii Europene ce au avut ca obiect facilitarea accesului pe piata muncii a somerilor, persoanelor inactive indiferent de etnie si nationalitate. In cadrul acestora a eliberat certificate de calificare pentru peste 1300 de persoane – someri sau aflate in cautarea unui loc de munca. Peste 2500 de persoane – someri sau aflate in cautarea unui loc de munca au beneficiat de Consiliere si Mediere pentru integrare pe piata muncii din partea expertilor Asociatiei. Pentru 350 de persoane Asociatia le-a facilitat accesul pe piata muncii, gasindu-si un loc de munca iar cateva au fost ajutate sa-si demareze propia afacere.

Cele 4 proiecte in cadrul carora Asociatia EUROCLASSTRAINING a avut calitatea de partener sunt:

 • Proiect „Meseria bratara de aur” cod smis: 51379, POSDRU/125/5.1/S/126307

Obiectivul general – facilitarea accesului pe piata muncii a 1000 de persoane din grupul tinta al proiectului ( someri, someri de lunga durata, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca) in vederea cresterii ratei de ocupare din Regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia. Obiectivul general a fost atins prin actiuni integrate, precum activitati de consiliere si mediere, activitati de formare profesionala si de asistenta pentru gasirea unui loc de munca/deschiderea unei afaceri propii. Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 1000 de persoane (din care 300 someri de lunga durata, iar dintre acestia 90 sunt tineri sub 24 de ani si 150 femei ) in cadrul acestui obiectiv un procent de minimum 50% dintre someri de lunga durata sa fie femei si 30 % tineri sub 24 de ani. Minimum 90% (900persoane) din grupul tinta vor obtine certificate de calificare . Facilitarea reintegrarii pe piata muncii a 140 de persoane (someri tineri , someri de lunga durata , perosane inactive) prin angajarea acestora si/sau sprijinirea lor pentru initierea unei afaceri.

 • Proiect „Scoala de meserii pentru o viata prospera – SM VIP” cod smis: 51877, POSDRU/125/5.1/S/130175

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta – facilitarea accesului pe piata muncii a 1.175 de persoane din grupul tinta al proiectului (someri, someri de lunga durata, persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca) in vederea cresterii ratei de ocupare din Regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia, Sud-Est si Bucuresti-Ilfov. Obiectivul general (OG) este atins prin actiuni integrate ce sustin pe termen mediu si lung

incluziunea profesionala a acestor categorii si contribuie la combaterea efectelor somajului structural prin masuri specifice de ocupare. La indeplinirea acestui obiectiv contribuie doua abordari integrate, una orientata catre integrarea pe piata muncii a grupurilor tinta de mai sus. Imbunatatirea accesului la informare si promovarea unei atitudini pozitive, fexibile si deschise fata de munca pentru 1.175 de persoane din grupul tinta. mbunatatirea capacitatii de ocupare a 1.175 de persoane (minim 300 someri de

lunga durata din care minim 90 tineri si minim 150 femei) prin dezvoltarea unui program integrat de consiliere, mediere si orientare profesionala. Un procent de minimum 12,75% sa fie femei dezavantajate pe piata muncii. ezvoltarea de noi competente si abilitati pentru un numar de 1.175 persoane din categoriile de grup tinta ale proiectului, din judetele Prahova, Buzau, Braila Ialomita, Ilfov si Bucuresti. In domeniul constructiilor si

servicii de ingrijire pentru copii si batrani. Facilitarea reintegrarii pe piata muncii a 150 de persoane (someri tineri, someri de lunga durata), prin angajarea acestora.

 • Proiect „Sanse la un viitor mai bun” cod smis: 51374, POSDRU/125/5.1/S/126209

Obiectivul general – facilitarea accesului pe piata muncii a 1000 de persoane din grupul tinta al proiectului ( someri, someri de lunga durata, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca) in vederea cresterii ratei de ocupare din Regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia si Sud-Est. Obiectivul general a fost atins prin actiuni integrate, precum activitati de consiliere si mediere, activitati de formare profesionala si de asistenta pentru gasirea unui loc de munca/deschiderea unei afaceri propii. Inbunatatirea capacitatii de ocupare a 1000 de persoane ( minim 300 de someri de lunga durata din care 150 tineri si 150 femei ) prin dezvoltarea unui program integrat de consiliere , mediere si orientare profesionala. Din cele 1000 de persoane cu o situatie dificila pe piata muncii minimum 91% vor obtine certificate de calificare . Peste 150 de persoane (someri tineri , someri de lunga durata) vor fi integrati pe piata muncii .

 • Proiect „O sansa pentru fiecare” cod smis: 56190 , POSDRU/168/6.1/S/144278

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului – il reprezinta sustinerea dezvoltarii economiei sociale si a unei societati coezive si inclusive, prin dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, prin crearea a 11 structuri de economie sociala (SES) in cele 3 regiuni de implementare vizate: Bucuresti – Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Est. Proiectul vizeaza dezvoltarea unui mecanism de sprijin, stabil care acopera regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia si Sud-

Est prin furnizarea serviciilor integrate si individualizate cu scop de sprijin, consolidare si orientare profesionala. Dezvoltarea abilitatilor de insertie in societate si pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin realizarea unui program integrat de informare, consiliere in domeniul economiei sociale pentru 200 de persoane apartinand grupurilor cu risc crescut de marginalizare (persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, persoane care au parasit timpuriu scoala, femei in situatii de risc etc); informare despre

piata muncii (campanii) prin distribuirea de materiale informative pentru minim 200 de persoane apartinand acestor grupuri; facilitarea accesului pe piata muncii prin utilizarea

TIC; pregatirea acestora pentru ocupare prin infiintarea propriei afaceri (cursuri de antreprenoriat – economie sociala).

Din februarie 2018, Asociatia Euroclasstraining are in implementare, in calitate de Solicitant, proiectul „Antreprenor o sansa pentru viitor”, Contract POCU/82/3/7/104798. Obiectivul general al proiectului este de a promova cultura antreprenoriala la nivelul Regiunii Sud-Est, atat prin furnizarea de seminarii de formare profesionala si informatii pentru initierea de noi afaceri – crescand astfel abilitatile si competentele grupurilor tinta de a-si pune in aplicare ideile antreprenoriale – cat si prin sprijin la dezvoltarea intreprinderilor existente in noi sectoare de activitate. Astfel, proiectul isi propune sa raspunda presiunilor crescute de competitivitate ale unui mediu economic national si regional in continua schimbare, prin facilitarea si incurajarea crearii de noi intreprinderi care sa patrunda in sectoare si domenii inovatoare si emergente, precum si prin schimbarea modului de a face afaceri (doing business) actual. Principalele activitati : Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin contributia pe care o are la imbunatatirea flexibilitatii si mobilitatii fortei de munca din Regiunea Sud-Est (intreprinzatori, angajati, personal de conducere din intreprinderi si persoane care doresc sa initieze o activitate independenta), prin promovarea culturii antreprenoriale si prin furnizarea de instrumente specifice, durabile şi eficiente, necesare pentru reorganizarea sistemului economic romanesc. Obiectiv Specific 1 – Cresterea gradului de constientizare si promovare a atitudini pozitive fata de cultura antreprenoriala prin derularea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est. Obiectiv Specific 2 – Implementarea unor programe de formare si servicii consiliere inovatoare in vederea incurajarii antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un numar de 325 de persoane interesate in dezvoltarea unor activitati pe cont propriu. Obiectiv Specific 3 – Incurajarea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale prin oferirea de sprijin financiar si de consiliere in vederea dezvoltarii a 36 de afaeri pe cont propriu. Sprijin atat prin activitati de consiliere si asistenta dar si prin acordarea a 36 de subventii in cuantum de maxim 25000 euro/subventie.

Asociatia EUROCLASSTRAINING, are experienta in domeniu la care se refera proiectul si dispune de personal specializat si resurse materiale pentru implementarea acestui proiect.

Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti – Partener 2 este implicat in urmatoarele activitati:

 • Etapa I – Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale prin organizarea si participarea la Evenimente de informare privind economia sociala si promovare activitati de antreprenoriat social dezvoltate in cadrul proiectului. Selectare grup tinta si organizare de work-shop-uri pentru absolventii cursurilor.

 • Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale prin acordarea de consiliere pentru infiintarea Intreprinderilor sociale, acordarea ajutorului de minimis pentru 5 intreprinderi sociale si monitorizarea acestora.

Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti are Autorizatie emisa de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Bucuresti pentru sustinere de cursuri. Autorizatie cu nr. de ordine in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor: 40/8672/08.11.2018.

Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti, in cadrul Actului Constitutiv, are ca si scop propus: cresterea capacitatii actorilor institutionali, sociali si economici de a actiona in domeniul antreprenoriatului social si al dezvoltarii durabile; cresterea implicarii cetatenilor in promovarea, dezvoltarea si consolidarea antreprenoriatului social; facilitarea incluziunii sociale active si a integrarii profesionale marginalizate social, prin promovarea unor forme legale de interventie specializate (exemplu: intreprinderi sociale, intreprinderi de insertie, cooperative sociale sau alte forme de organizare din domeniul economiei sociale). Asociatia este autonoma si isi desfasoara activitatea pe baza Statutului cu respectarea stricta a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare. Asociatia de Antreprenoriat “Ferlena”- Bucuresti reuneste personae care au dorinta si responsabilitatea de a promova si dezvolta antreprenoriatul social in Romania.

Din mai 2017, Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti are in derulare Contractul pentru Prestari servicii de consultanta nr.1 cu GEA Strategy &Consulting S.A. in cadrul caruia a oferit/ofera urmatoarele servicii:

 • Elaborare analiza in cadrul proiectelor din domenii sociale si pentru accesare fonduri nerambursabile

 • Eleborare cererii de finantare in cadrul POCU – apeluri dedicate economiei sociale

Din februarie 2018, Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti, in cadrul Contractului pentru Prestarii servicii de consultanta nr. 7 incheiat cu Silvilog Prest SRL a prestat/presteaza urmatoarele servicii:

 • Consultanta in afaceri si management

 • Reducerea riscurilor de management

 • Cresterea performantelor companiei prin mecanisme manageriale

Asociatia de Antreprenoriat FERLENA – Bucuresti, are profesionisti cu experienta in oferirea de Consultanta in afaceri (dezvoltare afaceri), elaborare, scriere si implementare proiecte finantate din fonduri nerambursabile. Asociatia indeplineste condiitile de eligibilitate în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, fiind ONG si furnizor de formare profesională autorizat, avand totodata experienta in dezvoltarea afaceriilor mai mare de 6 luni (contract nr. 7 /feb. 2018). In cee ace priveste capacitatea financiara, Asociatia, conform bugetului alocat in cadrul Cererii de finantare, nu depaseste valoarea de 40% din totalul valorii proiectului.

Parteneriatul creat pentru derularea activitatilor din cadrul proiectului „Solidari pentru un viitor mai bun” are la baza experienta celor trei entitati in activitatile pe care le vor desfasura, experienta acumulata, inclusiv in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila. Valoare adaugata a parteneriatului bazandu-se pe rezultatele obtinute in trecut dar si pe lectiile invatate, care vor fi folosite in vederea intreprinderii in bune conditii a activitatilor preconizate a se desfasura in actualul proiect si care vor aduce un plus valoare rezultatelor anticipate.

De asemenea, valoarea adaugata a parteneriatului este data si de capacitatea tehnica a celor trei parteneri, care vizeaza nu doar respectarea formala a normelor si reglementarilor ci si calitatea rezultatelor si a indicatorilor atinsi. Astfel, cei trei parteneri au considerat ca proiectul „Solidari pentru un viitor mai bun” va fi un real succes, valoarea adaugata generata de pe termen lung se transpune in cresterea nivelului calitativ si cantitativ al economiei sociale, prin cresterea nivelului de competente pe care membrii grupului tinta le detin si pe care le convertesc in valoare adaugata la locul de munca in cadrul unei intreprinderi sociale si/sau in cadrul comunitatii. Parteneriatul isi propune sa genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltarii culturii antreprenoriatului social – atat prin elementele de formare si consiliere pentru cei 120 de membrii ai grupului tinta cat si prin cele 21 de noi Intreprinderi sociale dezvoltate in regiuniile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia. Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de masuri de informare cu privire la conceptul de economie sociala cu aproximativ 900 de persoane (participanti la cele 12 evenimente de informare si promovare) , cresterea numarului de persoane care detin competente in antreprenoriat social cu 120 persoane din grupul tinta reprezinta valori adaugate concrete si certe generate de proiect. In acelasi timp, infiintarea a 21 de intreprinderi sociale, crearea a 105 noi locuri de munca, reducerea saraciei pe baza faptului ca cei care vor beneficia de un loc de munca vor avea un venit decent reprezinta valori adaugate certe generate de actualul proiect. Proiectul, prin intermediul structurii de parteneriat (Solicitantul si Partenerii), activitatile si rezultatele sale genereaza un efect sustenabil pe termen lung, cat si prin beneficiarii ajutorului financiar pentru infiintarea intreprinderilor sociale. Se vor urmari interventii similare prin care vor putea fi folosite parteneriatele formate (in mod formal sau informal) si informatiile necesare pentru asigurarea sustenabilitatii interventiei (canale de comunicare intre diversele organizatii implicate, intre acestea si populatia relevanta, know-how si materiale informative), interventii ce vor putea fi replicate cu costuri mult reduse. Proiectul include operatiuni si activitati pentru a asigura continuarea, valorificarea, abordarea integratoare a rezultatelor dupa finalizarea lui. Cresterea preocuparii pentru rata ocupationala si inovarea unor forme si mecanisme de organizare institutionala, care sa stimuleze integrarea pe piata muncii a grupurilor defavorizate social, coincide cu prioritatile Strategiei 2020 a Uniunii Europene, care completeaza si revizuieste Strategia Lisabona.

O astfel de structura genereaza efecte pozitive si benefice pe termen lung in sensul ca asigura un cadru partenerial eficient si conectat la problemele reale. Se regasesc, cu o importanta majora, cerinte legate de o mai buna guvernare pe baza unor mecanisme juridice centrate pe sustinerea unor retele de economie sociala la nivel local, regional, national si european (asociatii, fundatii, cooperative, societati corporatiste etc.). Acestea pot sa asigure un echilibru economic si social stabil, sustenabil pentru cresterea economica, prin formare profesionala, educationala continua si utilizare a competentelor in domenii moderne de specializare. Formele de economie sociala, prin eficienta lor economica si sociala, pot prelua unele activitati / servicii care apartineau sectorului public, ele dezvoltând responsabil proiecte locale de succes. In cadrul preocuparilor majore legate de politici ocupationale, UE apreciaza economia sociala ca un mijloc eficient in procesul integrarii ocupationale a persoanelor vulnerabile.

Conform GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, inclusiv cele privind capacitatea tehnică, evaluate la nivelul parteneriatului:

 • condițiile privind capacitatea financiară conform condițiilor stipulate în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • condițiile privind capacitatea tehnică trebuie îndeplinite de cel putin unul din membrii parteneriatului care realizează în proiect activitatea/activitățile care reclamă dovedirea capacității tehnice: activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri. Avand in vedere gradul de complexitate ridicat al unui proiect elaborat in conditiile acestui apel de proiecte, oricare din activitățile mentionate anterior poate fi realizată de unul sau mai mulți parteneri. In cazul in care una dintre activitatile mentionate anterior este realizată de mai multi parteneri, cel puțin unul dintre acestia trebuie sa facă dovada îndeplinirii condiției privind capacitatea tehnică.